1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w II edycji ETAPÓWKI.

 2. Udział w wydarzeniu możliwy jest w ramach jednego, dwóch lub trzech etapów lub w formule ULTRA z możliwością jazdy non-stop.  

 3. Trasa maratonu poprowadzona jest po drogach asfaltowych przy ruchu otwartym.

 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

 5. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika maratonu jest obowiązkowe.

 7. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem wydarzenia jest Ultracycling Sp.z o.o. z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000847043, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7432040292, REGON: 386349574.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. II edycja wydarzenia zostanie rozegrana w dniach 10-12.05.2024.

 2. Lokalizacja biura zawodów podana zostanie w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 3. Start uczestników na poszczególnych etapach odbędzie się będzie zgodnie z podziałem na grupy startowe w dniu 10, 11 i 12.05.2024. Godziny startów przesłane zostaną wraz z komunikatem startowym na początku maja 2024.

 4. Start uczestników formuły ULTRA odbędzie się będzie zgodnie z podziałem na grupy startowe w dniu 13.05.2023. Godziny startów poszczególnych etapów przesłane zostaną wraz z komunikatem startowym.

 5. Trasa maratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys trasy udostępniony został na stronie wydarzenia.

 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 30.04.2023 na stronie organizatora oraz przesłana do uczestników w formacie pliku .gpx wraz z komunikatem startowym na początku maja 2024.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu po 30.04, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wydarzenie przeznaczone jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

 2. Start w wydarzeniu odbywa się na własne ryzyko, a uczestnik powinien być świadomy swojego stanu zdrowia. Zalecamy przeprowadzenie podstawowych badań przed startem (badania krwi, EKG serca itp.);

 3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

 4. Start w maratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

 5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

 6. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

 7. Warunkiem udziału w Etapówce jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia NNW, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych przez organizatora.

 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 01.10.2023.

 2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://etapowka.pl/

 3. Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc.

 4. O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat.

 5. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

 

 1. OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 120 PLN.

 2. Uczestnik ponosi jedną opłatę rejestracyjną – niezależnie od ilości etapów na jakie decyduje się w momencie zapisu.

 3. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Etapówka – opłata rejestracyjna.

 4. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.

 5. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa zależna jest od wybranej formuły i ilości etapów.

 2. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu.

 3. Opłata startowa wynosi:

 

 

do 31.12

do 28.02

do 15.04

I ETAP

130,00 PLN

180,00 PLN

230,00 PLN

II ETAP

230,00 PLN

280,00 PLN

330,00 PLN

III ETAP

130,00 PLN

180,00 PLN

230,00 PLN

I + II ETAP

330,00 PLN

380,00 PLN

430,00 PLN

II + III ETAP

330,00 PLN

380,00 PLN

430,00 PLN

I + III ETAP

230,00 PLN

280,00 PLN

330,00 PLN

I + II + III ETAP

430,00 PLN

480,00 PLN

530,00 PLN

ULTRA

(NON STOP)

360,00 PLN

410,00 PLN

460,00 PLN

 

 

 1. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Etapówka – opłata startowa.

 2. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU I ZWROTY

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w maratonie bez podania przyczyny.

 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@etapówka.pl

 3. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi do 31.12. Po tym terminie zwrot opłaty rejestracyjnej nie będzie możliwy.

 4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

· rezygnacja do dnia 28.02.2024 – zwrot 100% opłaty startowej

· rezygnacja do dnia 15.04.2024 – zwrot 50% opłaty startowej

· rezygnacja po 15.04.2024 – opłata startowa nie jest zwracana

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

 2. Zwroty nastąpią w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.

 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@etapowka.pl

 3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom, chyba że przeniesienie nastąpi do 31.12.2023

 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

 5. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej (chyba, że przeniesienie nastąpi do 31.12.2023) poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Etapówka – opłata rejestracyjna.

 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 15.04.2024. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. LIMITY CZASOWE

 1. Uczestników poszczególnych etapów obowiązuje limit czasu przejazdu maksymalnie 20 godzin (etap 1 i etap 3) oraz 24 godzin na etap 2. Zawodnik powinien ukończyć dany etap przed rozpoczęciem zmagań w ramach kolejnego etapu.

 2. Uczestników ETAPÓWKI (wariant ULTRA) obowiązuje limit czasu przejazdu 40 godzin.

 

 1. PRZEBIEG

 1. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

 2. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 08.05.2024.

 3. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu ok. 15 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

 4. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 5. Finalna wersja trasy przesłana zostanie wraz z komunikatem startowym na początku maja 2024.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

 7. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez organizatora, jeśli zajdzie taka konieczność np. przez zamknięcie drogi/ objazd.

 8. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy maratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu, w którym się ją opuściło.

 9. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS (tracker) dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 10. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej udostępniony zostanie za pośrednictwem facebooka, w komunikacie startowym oraz na oficjalnej stronie wydarzenia.

 11. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne oraz meta czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w komunikacie startowym.

 12. Na punktach kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku.

 13. Udział w wydarzeniu możliwy jest w kategoriach: SOLO i OPEN.

 14. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5 km odległości od startu) oraz przejechania całej trasy samodzielnie. Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami w kategorii SOLO (poza punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów. Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN w trakcie jazdy, bo wcześniejszymzgłoszeniu obsłudze technicznej.

 15. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy maratonu samodzielnie.

 4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.

 6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.

 7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą w ciągu 7 dni. W przypadku opóźnienia w wysyłce uczestnik poniesie karę w wysokości 50 zł/tydzień.

 8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

 1. ŚWIADCZENIA

 1. W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

· gwarantowane miejsce na liście startowej

· obsługę administracyjną

· voucher zniżkowy na wybrane akcesoria w sklepie ULTRACYCLING

 1. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

· pakiet startowy w skład, którego wchodzą: zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, pas do numeru startowego, materiały reklamowe

· opcjonalną wysyłka pakietu startowego do dowolnie wybranego paczkomatu

· wypożyczenie urządzenia GPS na czas trwania wydarzenia

· śledzenie online od BBTracker

· plik .gpx z przebiegiem trasy

· wsparcie żywnościowe na punktach kontrolnych

· dwa przepaki (dla uczestników ULTRA)

· obsługa startu, mety oraz punktów kontrolnych wraz z możliwością korzystania z infrastruktury/ sanitariatów na terenie obiektów

· relacje zdjęciową z wydarzenia

· posiłek regeneracyjny na mecie wyścigu

· pamiątkowy medal dla osób, które ukończyły dany etap

· ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników maratonu i osób trzecich.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie maratonu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu dowolnego etapu oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania wyścigu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuacji wysiłku.

 

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

 3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Etapówka odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

 3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 5. Głównym środkiem przekazu informacji dotyczących wydarzenia są oficjalny profil na facebook ((https://www.facebook.com/etapowka), regualmin na stronie internetowej wydarzenia (https://etapowka.pl/) oraz komunikat startowy wysłany w wiadomości e-mail z adresu info@etapowka.pl

 6. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu oraz samego wydarzenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 801 791 lub adresem e-mailowy: info@etapowka.pl

 

 1. pl
 2. en

Live

Puchar Polski

info@etapowka.pl

+48 505 801 791

© 2022 etapowka.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

ETAPÓWKA

(Aktualizacja 06.09.2023)

REGULAMIN 2024